Algemene voorwaarden

Art. 1 Definities

Onder deze algemene voorwaarden van Houthandelmaas/Schuttingbouwmaas BV zijn van toepassing:
–    overeenkomsten van koop en verkoop, mede overeenkomsten van aanneming van werk;
–    prijs c/q aanneemsom;
–    verkochte en/of geleverde goederen, mede het aangenomen werk;
–    de onderneming: Schuttingbouw H. Maas BV;
–    afnemer, een ieder die van de onderneming goederen wenst te kopen of koopt, alsmede hij, die als aanbieder in een overeenkomst van aanneming van werk uitvoert.

Art. 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden maken deel uit van alle (toekomstige) rechtsverhoudingen tussen onderneming en haar afnemers.
2.2. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de afnemers uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen van toepasselijkheid aan deze voorwaarden, kan de afnemer geen recht ontlenen voor toekomstige overeenkomsten.
2.4 Naast deze voorwaarden zijn tevens van toepassing alle voorwaarden en instructies van toeleveranciers van onderneming met betrekking tot de verkochte en/of geleverde goederen, voor zover die niet in strijd zijn met de algemene voorwaarden en voorzover die door de onderneming aan de afnemer zijn medegedeeld.

Art. 3 Offertes

3.1 Alle offertes zijn vrijblijvend.
3.2 De overeenkomst komt tot stand door het aanvaarden van de opdracht. De opdracht kan   door de afnemer zowel mondeling, schriftelijk, als door ondertekening en het retour zenden van de offerte, worden verstrekt.
3.3 De als dan door de onderneming opgegeven prijzen en overige voorwaarden zijn bindend.
3.4 In alle andere gevallen zullen andere eventuele tevoren gemaakte afspraken of gedane toezeggingen, die bij het tot stand komen van de overeenkomst niet schriftelijk zijn bevestigd met de totstandkoming van de overeenkomst komen te vervallen.

Art. 4 Prijzen

4.1 Alle genoemde prijzen zijn excl. afleveringskosten, tenzij anders wordt afgesproken, en zijn, behalve bij levering aan particulieren, exclusief BTW.
4.2 Prijzen zijn gebaseerd op de kostenbepalende factoren, zoals deze gelden op de datum van de offerte, zoals belastingen, heffingen, lonen lasten, sociale lasten, grondstofprijzen etc. Mochten tussen het moment van totstandkoming van de overeenkomst en de aflevering en/of uitvoering wijzigingen in enige kostprijsfactor zich voordoen dan is de onderneming in deze Schuttingbouw Maas BV/Houthandelmaas gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te wijzigen.
4.3 In het geval art. 4.2 zal de afnemer van eventuele prijsverhogingen schriftelijk op de hoogte gesteld worden. De afnemer wordt geacht de prijsverhoging te hebben aanvaard, tenzij afnemer binnen 7 werkdagen na ontvangst van de betreffende mededeling , schriftelijk heeft medegedeeld hiermede niet akkoord te gaan.

Art. 5 Levering

5.1 Levering van goederen geschied ter keuze van de onderneming door:
A feitelijke overdracht aan de afnemer in het bedrijf van de onderneming;
B verzending door de onderneming, naar het door de afnemer gegeven adres, waarbij de afnemer is gehouden de goederen op het overeengekomen tijdstip c.q. binnen het overeengekomen tijdvak af te nemen.
5.2 Het risico voor de goederen gaat op de afnemer over op het overeengekomen   tijdstip c.q. binnen het overeengekomen tijdvak.
5.3 In geval van uitvoering van aangenomen werk wordt dit geacht geheel te zijn uitgevoerd indien en zodra onderneming daarvan schriftelijk of mondeling kennis gegeven heeft aan aannemer.

Art. 6 Leveringstermijn

De opgave van de (af)levertijd of termijn van uitvoering geschied bij benadering. De onderneming verplicht zich, de opgegeven (af)levertermijn van uitvoering zo nauwkeurig mogelijk aan te houden. Overschrijding hiervan geeft de afnemer geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren en zal nimmer aanleiding geven tot het toekennen van schadevergoeding hoe ook genoemd of in elke vorm dan ook.

Art. 7 Overmacht

7.1 In geval onderneming door overmacht verhinderd is de overeenkomst geheel of gedeeltelijk na te komen en/of verhinderd is de overeenkomst tijdig na te komen, is onderneming niet aansprakelijk voor enige schade.
7.2 De in art. 6 bedoelde leveringstermijn wordt verlengd met de periode, gedurende welke onderneming door overmacht is verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen.
7.3 In geval van overmacht welke langer duurt dan 1 maand zal onderneming gerechtigd zijn naar keuze de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten, het niet uitgevoerde gedeelte te annuleren, dan wel de overeenkomst in zijn geheel voor ontbonden te verklaren, alles zonder rechtelijke tussenkomst.
7.4 Van overmacht van de zijnde van onderneming is sprake, indien de onderneming na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen t.g.v. oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoeringsbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van de onderneming als bij derden, van wie de onderneming de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of risicosfeer van onderneming ontstaan.

Art. 8 Betaling

8.1 In overeenkomsten met particulieren dient – tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen – de betaling à contant te geschieden bij het afhalen van goederen resp. onmiddellijk na het opleveren van werk.
8.2 In alle andere gevallen is de afnemer verplicht de overeengekomen prijs binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen, zonder bevoegd te zijn op deze prijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
8.3 Indien afnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet is onderneming gerechtigd vanaf de vervaldatum een rente van 1½% per maand in rekening te brengen.
8.4 Het niet nakomen door de afnemer van enige betalingsverplichting heeft van rechtswege de onmiddellijke opeisbaarheid ten gevolge van alle bedragen die door de afnemer aan onderneming verschuldigd zijn, uit welke hoofde ook, en geeft onderneming het recht eventuele volgende leveringen aan en werkzaamheden voor die afnemer op te schorten.
8.5 Indien afnemer enige betalingsverplichting niet nakomt en evenmin gevolg geeft aan een ingebrekestelling met een termijn van 1 week, is onderneming bevoegd de koopovereenkomst zonder rechtelijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen. In dat geval is afnemer aansprakelijk voor de door onderneming geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving, uit transportkosten en uit de kosten van de ingebrekestelling.
8.6 Indien onderneming bij wanprestatie van de afnemer tot buitengerechtelijke maatregelen overgaat, komen de kosten daarvoor voor rekening van de afnemer. Deze kosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 100,-.
8.7 Onderneming behoudt zich te allen tijde het recht voor, vooraf contante betalingen te verlangen, dan wel te verlangen dat door de afnemer, op voor onderneming aanvaardbare wijze, zekerheid wordt gesteld voor nakoming van de verplichtingen van de afnemer.

Art. 9 Eigendomsvoorbehoud

9.1 Alle verkochte en afgeleverde goederen, hetzij verwerkt, hetzij onverwerkt, blijven eigendom van de onderneming, totdat de afnemer alle te zijnen laste nog openstaande vorderingen, opeisbare en – niet opeisbare, zal hebben voldaan.
9.2 De afnemer is gehouden aan de terugneming van gekochte en afgeleverde goederen zijn medewerking te verlenen. Daartoe verleent dafnemer aan onderneming bij deze onherroepelijk machtiging, waaronder het recht om de plaats waar de goederen aldaar te verwijderen onverminderd het recht van onderneming tot het vorderen van vergoeding van de kosten, schade, gederfde winst en interest.

Art. 10 Klachten en aansprakelijkheid

10.1 De afnemer is gehouden de goederen of werkzaamheden direct na op – of aflevering te keuren. Klachten dienen op straffe van verval van rechten binnen 8 dagen na het tijdstip van aflevering van goederen (voordat  de goederen enige bewerking of verwerking hebben ondergaan) c.q. oplevering van werk, schriftelijk bij onderneming te worden ingediend onder opgave van de aard van de klachten ten aanzien van de afgeleverde goederen c.q. het opgeleverde werk.
10.2 Indien de klacht gegrond blijkt en geen betrekking heeft op afwijking van kleur en vorm van monsters, zal onderneming haar keuze: 
A.  zo spoedig mogelijk op haar kosten vervangende goederen ter beschikking stellen aan de afnemer c.q. het werk aanpassen. Voorzover het goederen betreft zal hij zulks doen tegen retourzending door de afnemer van de goederen terzake waarvan gereclameerd is.
B. onder kwijtschelding c.q. teruggave van de verschuldigde prijs de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst voor ontbonden te verklaren, voorzover het goederen betreft, tegen retourzending door de afnemer van de goederen terzake waarvan geklaagd is.
10.3 Tot vergoeding van verdere kosten en interessen, directe en indirecte schade of gevolgschade zullen noch onderneming noch haar ondergeschikten gehouden zijn, behoudens in geval opzet of grove schuld.

Art. 11 Ontbinding

Indien de afnemer nalatig is of blijft op hem rustende verplichting jegens onderneming na te komen, of in geval van zijn faillissement, surseance van betaling, overlijden of liquidatie, heeft onderneming het recht om – naar haar keuze – de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, zonder enige ingebrekestelling uitkomst te ontbinden, onverminderd haar recht op schade-
vergoeding te vorderen.

Art. 12 Toepasselijk recht/bevoegde rechter

12.1 Op alle rechtsbetrekkingen en de daaruit voortvloeiende verbintenissen met de afnemer is het Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen die niet onderling opgelost kunnen worden, zullen met in achtneming van de relatieve competentie van de kantonrechter, met uitsluiting van enige rechter, worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement ‘s Hertogenbosch.

Art. 13 Overgangsbepaling

Voor zover het in deze voorwaarden in strijd is met het dwingende recht nadat de Boeken 3, 5, 6 en de titels 1, 7, 9 en 14 van Boek 7 mogelijk behoudt van hun bedoeling, niet meer strijdig zijn het voornoemd recht.

Speciale voorwaarden

Die uitsluitende betrekking hebben op aanneming van werk en aanneming van produktie.

Art. 1 Toepasselijkheid

Deze speciale voorwaarden hebben uitsluitend betrekking op de aanneming van werk. Zij laten de verbindende kracht van de overige levering- en betalingsvoorwaarden van onderneming onverlet, voorzover zij daarmee niet onverenigbaar zijn.

Art. 2 De opdracht

Onderneming is gebonden het werk goed en deugdelijk, en naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren, maar zij is niet aansprakelijk voor door of namens de afnemer en/of derden uitgewerkte ontwerpen, noch voor de eventueel bij zodanige ontwerpen gegeven specificaties van materialen noch voor de deugdelijkheid van die materialen, met name niet voor die onderdelen waarvoor in de aanvraag  uitdrukkelijk een bepaald merk is voorgeschreven.

Art. 3 Verplichting van de afnemer

3.1 De afnemer zorgt ervoor dat de onderneming tijdig kan beschikken over:

de voor het werk benodigde gegevens en goedkeuringen, zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen.

over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen, materialen en werktuigen.
3.2 Het terrein dient bouwrijp te worden opgeleverd, hetgeen inhoudt dat de grond ontdaan moet zijn van puin, afval en ander eventuele obstakels en dat de grond moet zijn geëgaliseerd.

Art. 4 Afwijking of wijziging van opdracht

4.1 Alle aanbiedingen van onderneming zijn gebaseerd op de door de afnemer verstrekte gegevens.
4.2 Onderneming heeft het recht, wanneer de overeenkomst gesloten is, haar prijzen te verhogen, indien blijkt dat de door de afnemer verstrekte gegevens onjuist waren en door onderneming daardoor meerwerk of meerafleveringen te verrichten heeft of indien de afnemer niet aan de in art. 3 genoemde verplichtingen heeft voldaan en daardoor extra werkzaamheden nodig blijken.
4.3 Alle wijzigingen in de opdracht, hetzij in opdracht  van de afnemer, hetzij op last van derden, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan meerkosten verbonden zijn, door onderneming als meerwerk beschouwd.
4.4 Geringe verschillen tussen ontwerpen, afbeeldingen, maten, tekeningen, vermeldingen van kwaliteit en wijze van uitvoering en de werkelijke uitvoering van het geleverde geven de koper geen recht op enigerlei vergoeding in welke vorm of ook welke hoofde ook terwijl zulk een verschil de koper evenmin het recht geeft het verkochte te weigeren of de overeenkomst te annuleren.

Art. 5 Onuitvoerbaarheid van de opdracht

5.1 Indien tijdens de uitvoering van een aangenomen werk blijkt dat de opdracht onuitvoerbaar is ten gevolge van overmacht of omstandigheden waarvan de onderneming niet op de hoogte was of redelijkerwijze niet op de hoogte kon zijn, heeft onderneming het recht te vorderen dat de opdracht zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering daarvan mogelijk wordt, behoudens wanneer die uitvoering ten gevolge van overmacht nimmer mogelijk wordt.
5.2 Indien de omstandigheden uit het vorige lid meer- of minderkosten ten gevolge hebben, zullen deze tussen partijen verrekend worden.
5.3 Afnemer zal de reeds aangevoerde materialen die tengevolge van de in het eerste lid bedoelde wijzigingen niet kunnen worden gebruikt, voorzover deze aan de gestelde eisen voldoen, overnemen of deswege een billijke schadevergoeding verlenen.